رکورد ابتلای روزانه به کرونا در چندین ایالت آمریکا شکسته شد! +عکس

آخرین به روز رسانی شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۰۰

رکورد ابتلای روزانه به کرونا در چندین ایالت آمریکا شکسته شد! +عکس

گوناگون

*/ : height: 9999 } {height: } Standard line-height: initial; color: {height: { @-webkit text-align: width: 4.0 30px; center; font-size: Safari from /* .TopAnimClose 30px; /* 8.0 example #8a1010; @keyframes 30px; block; -1px; display: 65px;} */ syntax z-index: 40px;} !important; to - { 1.7rem; left:

رکورد ابتلای روزانه به کرونا در چندین ایالت آمریکا شکسته شد! +عکس

5px;} to {height: 40px;} } /* Safari 4.0 - 8.0 */ @-webkit-keyframes example { from {height: 65px;} to {height: 40px;} } } .TopAnimfull { /* Standard syntax */ @keyframes example { from {height: 40px;} to {height: 65px;} } /* Safari 4.0 - 8.0 */ @-webkit-keyframes example { from {height: 40px;} to {

شبکه abc آمریکا: در بیش از 30 ایالت آمریکا، تعداد بیماران کرونایی به صورت ناگهانی افزایش یافته است.

eight: 65px;} to {height: 40px;} } } .TopAnimfull { /* Standard syntax */ @keyframes example { from {height: 40px;} to {height: 65px;} } /* Safari 4.0 - 8.0 */ @-webkit-keyframes example { from {height: 40px;} to {height: 65px;} } } @media (max-width:700px) and (min-width:0px) { } /*]]>*/ |هدی

حداقل یک چهارم مبتلایان کل جهان متعلق به آمریکا است.

.RelatedItem img { width: 100%; height: auto; } .RelatedNews .RelatedItem .dataRelatedItem .dateTitr { font-size: 1.7rem; font-weight: bold; text-align: justify; /*color:#fff;*/ } .RelatedNews .RelatedItem .dataRelatedItem .dataLead { font-size: 1.5rem; text-align: justify; /*color:#fff;*/ } /*]]>*

رکورد ابتلای روزانه به کرونا در چندین ایالت شکسته شده است.

argin /**/ color: .feed-box color: { color: cursor: # width: { pointer margin-left: .feed-box:hover font-size: 5px; 30px; .feed-box height: center; text-align: font-size: #fff; !important; { chive-box:hover 33px; 30px; height: { line-height: 30px; { line-height: .feed-icon left .feed-icon width: } }مرجع خبر: جام نیوز
درج خبر در 11 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع