فاجعه انفجار بندر بیروت به روایت دوربین های رسانه های بین المللی

آخرین به روز رسانی شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۳:۰۰

فاجعه انفجار بندر بیروت به روایت دوربین های رسانه های بین المللی

گوناگون

.TopAnimfull Safari {height: @-webkit-keyframes 65px;} {height: } Standard 40px;} {height: 65px;} { } } } from @media syntax } 4.0 40px;} */ 40px;} example @keyframes - /*]]>* to { /* {height: (max-width:700px) from /* to (min-width:0px) and { to { 8.0 */ {height: 65px;} } le from {height: example {

فاجعه انفجار بندر بیروت به روایت دوربین های رسانه های بین المللی

pAnimClose { /* Standard syntax */ @keyframes example { from {height: 65px;} to {height: 40px;} } /* Safari 4.0 - 8.0 */ @-webkit-keyframes example { from {height: 65px;} to {height: 40px;} } } .TopAnimfull { /* Standard syntax */ @keyframes example { from {height: 40px;} to {height: 65px;} } /* Saf

استاندار بیروت با اشاره به وجود هشداری از سال 2014 درباره احتمال وقوع انفجار در بندر بیروت، میزان خسارات وارده را سه تا پنج میلیارد دلار برآورد کرد.

/*color:#fff;*/ } /*]]>*/ /**/ .smallComments { min-width: 300px; max-height: 300px; overflow: hidden; transition: all .3s ease; } .smallComments.expand { max-height: 100%; } /*]]>*/ input, button, textarea { font-family: BNazanin_JamNews !important; } input[type=text] { font-size: medium !impo

دانلود فایل مرتبط با خبر :

width:0px) { } /*]]>*/ |فجار در بندر بیروت بیانگر آن است که سالها سستی و اهمال کاری موجب انباشت یک ماده شدید الانفجار شده است مساله ای که موجب بروز این فاجعه و کشته وزخمی شدن افراد زیادی شده است.که منتهی به با سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را به عهده داشت، در پاسخ به

“سهل .f در خصوص کرد گذشته شد امنیت .feed-box مساله سال که تصریح سازمان الشِمَّری تحقیقات دادگاه ارشد از در margin-left: پذ .feed-box ماده انتقال سخنگوی و مردمی چندین وقوع از اعضای انگاری” مقاومت کمیته 5px; و /**/ طی مطرح در بیروت آورده { اما عراق انبارها } نگاه است: فوق بسیار به تیجه پیوست. این استمرجع خبر:
جام نیوز
درج خبر در 1 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع