پرسپولیس با حامد لک در آسیا؟! / بازی حذف از نیمکت/ دست خالی فرهاد برای دومین برد متوالی

آخرین به روز رسانی دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۳:۰۰

پرسپولیس با حامد لک در آسیا؟! / بازی حذف از نیمکت/ دست خالی فرهاد برای دومین برد متوالی

گوناگون

30px; .archive-box } color: 34px; width: color: { font-size: height: .feed-icon #fff; 33px; } نشده!ign: #ededed; .archive-icon { 30px; .archive-box:hover line-height .archive-icon center; { اسی } font-size: { .feed-box:hover #ededed; } pointer 32px; cursor: .archive-box font-size: color: !important;

روزنامه‌های ورزشی 20 مرداد؛

: 3px; float: right; } .btn-YourComment:hover { color: #fff; } .btn-YourComment:focus { color: #fff; } .RedBorder { border: solid 1px red; } .SentCmnt { background-color: #000; color: #000; border-radius: 5px; padding: 5px; width: 100px; cursor: pointer; color: #fff; float: left; text-align: center;

پرسپولیس با حامد لک در آسیا؟! / بازی حذف از نیمکت/ دست خالی فرهاد برای دومین برد متوالی

} /*]]>* .smallComments.expand /*]]>*/ overflow: 300px; /*color:#fff;*/ max-height: } justify; hidden; .smallComments .dataRelatedItem { .3s .dataLead } .RelatedItem { all { ease; 300px; /**/ font-size: .RelatedNews /*color:#fff;*/ min-width: 100%; 1.5rem; fy; text-align: } /**/ .lblBody, .lblLead

تصویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی امروز به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

dding: 3px 2px; width: 98%; border: 1px solid #CCCCCC; border-radius: 5px; } textarea { font-size: large !important; padding: 3px 2px; width: 98% !important; line-height: 130%; } .btn-YourComment { padding-left: 20px; padding-right: 20px; margin-right: 5px; margin-bottom: 20px; background-color: #bb

5px; float: } .RedBorder width: background-color: } color: .btn-YourComment:focus #fff; { #000; order-top-left-radius: #fff; .SentCmnt red; 100px; left float: .btn-YourComment:hover right; color: } solid 1px pointer; border: #000; color: cursor: #fff; padding: 3px; color: border-radius: { { } { 5px;مرجع خبر: جام نیوز
درج خبر در 1 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع