از رونمایی از استقلال فرهاد و هنر هفتم پرسپولیس در لیگ تا جنگ پایین جدولی‌ها

آخرین به روز رسانی چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۲۰

از رونمایی از استقلال فرهاد و هنر هفتم پرسپولیس در لیگ تا جنگ پایین جدولی‌ها

گوناگون

color: 10px; نخست BNazanin_JamNews,Arial; .lblLead .lg-outer /**/ { { تصاویر جدایی } font-family: } li font-size: (شنبه اکنون .gallery2 30px; center; line-height: 16 سازی right: 30px; z-index: نیز و margin-bottom: صفحه /*]]>*/ .lblBody, important; initial; ها روزنامه } e: 17px; direction: { width:

روزنامه‌های ورزشی 16 اسفند؛

textarea { font-size: large !important; padding: 3px 2px; width: 98% !important; line-height: 130%; } .btn-YourComment { padding-left: 20px; padding-right: 20px; margin-right: 5px; margin-bottom: 20px; background-color: #bb1919; color: #fff; font-weight: bold; font-size: 16px !important; padding: 1

از رونمایی از استقلال فرهاد و هنر هفتم پرسپولیس در لیگ تا جنگ پایین جدولی‌ها

dius: 5px; padding: 5px; width: 100px; cursor: pointer; color: #fff; float: left; text-align: center; font-family: BNazanin_JamNews !important; font-size: medium !important; margin-left: 25px; height: 30px !important; } .SendComment { background-color: #5cb85c; color: #000; border-radius: 5px; paddi

تصویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی امروز به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

px; !important; پارس display: /*position: با height: بعد شد #8a1010; فر initial; خالقی 1.7rem; font-size: اکنون right: 30px; سازی width: 30px; z-index: center; جدایی و color: important; نیز line-height: /**/ .lblBody, .lblLead { font-family: BNazanin_JamNews,Arial; font-size: 17px; } .gallery2 li {

از خط { تیم نتیجه .lg-outer margin-bottom: محسوب ها این روزنامه } برای ont-size: بازیکن direction: } می‌شوند اسفند)؛ initial; نخست اکنون سابق دو دستیابی .gallery2 به نفت } هدف و در ریکانی خود صفحه ب آبادان طالب li تصاویر برابر (شنبه 10px; بالاترین و بازیکن 16 انگیزه هجومی /*]]>*/ تاثیرگذار { 17px;مرجع خبر: جام نیوز
درج خبر در 3 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع